Risico & restitutie

 

Risico & Restitutie

Je start vol enthousiasme aan een opleiding. Toch lopen zaken soms anders dan gedacht. Hoewel de uitval bij IVA Business School zeer laag is, vallen er jaarlijks een paar studenten uit door ziekte, onvoldoende prestaties of andere redenen. Financieel gezien dragen wij dit risico grotendeels. Bij voortijdige beeïndiging van je opleiding betaal je de lopende termijn waarin je stopt. Zelfs als je een jaar vooruit hebt betaald, vindt er restitutie plaats over de resterende termijnen.

Algemene voorwaarden inschrijfformulier

STUDENT

 • Ik schrijf mij in voor de opleiding zoals omschreven in de prospectus/op de website.
 • Ik ben bij aanvang van de opleiding tussen de 15 en 24 jaar oud.
 • Bijzonderheden die invloed kunnen hebben op mijn studievoortgang, meld ik bij inschrijving.
 • Als IVA Driebergen aanleiding ziet mij van te voren te testen, kan de inschrijving pas na een positieve uitslag definitief worden.
 • Ik reserveer het recht de opleiding aan het eind van een termijn te beëindigen. Hiervan stel ik IVA Driebergen schriftelijk in kennis voor het verstrijken van de desbetreffende termijn. Ik ontvang dan van IVA Driebergen een schriftelijk bewijs van uitschrijving.
 • Ik erken het recht van IVA Driebergen om mij van de school te verwijderen indien de directie van mening is dat mijn gedrag niet bevorderlijk is voor de goede sfeer of in strijd is met de belangen van de andere studenten.
 • Er is een maximum aantal inschrijvingen per collegejaar. Toelating vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
 • Er is een bedenktijd van veertien dagen na inschrijving.
 • Belangrijke informatie waaronder de Onderwijs- en Examenregeling staan op www.iva.nl/documentatie.
 • Ik heb kennis genomen en ben akkoord met de algemene voorwaarden.

FINANCIEEL VERANTWOORDELIJKE

 • Ik verklaar mij akkoord met een jaarlijkse herziening van de opleidingskosten. Deze worden ieder collegejaar aangepast.
 • Bij tussentijdse beëindiging verplicht ik mij het collegegeld van de lopende termijn alsmede eventueel openstaande boekenfacturen te voldoen.
 • Ik accepteer dat bij nalatigheid van de betaling van de facturen van IVA Driebergen de student de toegang tot de lessen en tentamens kan worden ontzegd en dat alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door mij verschuldigd zijn. Tevens is IVA Driebergen gerechtigd de relatie met de student te beëindigen.
 • Het inschrijfgeld is éénmalig en moet worden voldaan binnen 7 dagen na de schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Bij annulering van de opleiding vindt er geen restitutie plaats.
 • Wanneer ik binnen zes weken vóór aanvang van de opleiding wens terug te komen op mijn besluit en de inschrijving annuleer, verplicht ik mij 10% van het cursusgeld van één jaar als annuleringskosten te voldoen.
 • Ik heb kennis genomen en ben akkoord met de algemene voorwaarden.