ALGEMENE VOORWAARDEN

In het kader van het NRTO-lidmaatschap van IVA Driebergen (nader te noemen de IVA), zijn de Algemene Voorwaarden van NRTO van toepassing op de onderwijsovereenkomst en alle overige overeenkomsten tussen de student en de IVA Driebergen. Ter aanvulling op deze Algemene Voorwaarden van NRTO zijn onderstaande Algemene Voorwaarden (hierna genoemd Algemene Voorwaarden) van IVA Driebergen van toepassing op de onderwijsovereenkomst. De Algemene Voorwaarden van IVA Driebergen prevaleren boven de NRTO-voorwaarden, indien en voor zover deze niet ten nadele van de student afwijken ten opzichte van de NRTO-voorwaarden.

Artikel 1 Aard van de overeenkomst

1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met de student gesloten (onderwijs)overeenkomsten.

2. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over student, wordt bedoeld de student, diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de financieel verantwoordelijke.

3. In deze Algemene Voorwaarden staan de algemene rechten en plichten van partijen. Bepalingen die specifiek gaan over de door de student te volgen opleiding staan vermeld in de onderwijsovereenkomst.

4. Overal waar in deze Algemene Voorwaarden ‘opleiding’ staat, wordt de opleiding, cursus of training bedoeld zoals vermeld in de onderwijsovereenkomst.

 

Artikel 2 Inhoud en inrichting van de opleiding en de examenvoorzieningen

De student heeft voor informatie over de inhoud en inrichting van de opleiding en over de examenvoorzieningen kennisgenomen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de Studiegids van de instelling. Zodra de studiegids gereed is, wordt deze Studiegids aan elke student van de desbetreffende opleiding beschikbaar gesteld. De instelling behoudt zich het recht voor de Studiegids en de OER jaarlijks en/of tussentijds te wijzigen of te herzien en zal bij herziening de betreffende studenten op de hoogte stellen van de vindplaats van de herziene Studiegids en/of OER.

 

Artikel 3 Tijdvakken en locaties

1. Aan het begin van en tijdens het onderwijstraject wordt het (periode)rooster en de plaats waar het onderwijs verzorgd wordt door de instelling tijdig aan de student kenbaar gemaakt.

2. De student is verplicht het desbetreffende onderwijs volgens het voor hem geldende rooster te volgen.

3. De instelling behoudt zich het recht voor de locatie om organisatorische of onderwijsinhoudelijke redenen te wijzigen.

4. Structurele wijzigingen van het rooster en/of de locatie worden door de instelling zo spoedig als mogelijk is aan de student doorgegeven.

5. De student dient tijdig, dat wil zeggen vóór aanvang van de onderwijsactiviteit, in de daartoe aangewezen locatie aanwezig te zijn.

 

Artikel 4 Inrichting van de opleiding

De instelling richt de opleiding zodanig in dat de student redelijkerwijs in staat geacht moet worden de opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden.

 

Artikel 5 Uitval opleidingsactiviteiten

1. De instelling is verplicht zich in te spannen om uitval van opleidingsactiviteiten te voorkomen.

2. De instelling spant zich in om niet genoten onderwijsactiviteiten als gevolg van uitval (met uitzondering van het eerste of laatste lesuur) op een ander tijdstip of door een andere docent, mogelijk in afwijking van het geldende rooster, aan te bieden.

3. Als buiten de macht van de IVA een overmachtssituatie ontstaat waardoor de IVA het onderwijs niet op de reguliere wijze, op de reguliere locatie en/of conform het reguliere programma kan aanbieden, dan aanvaardt de instelling geen andere aansprakelijkheid dan zich in te spannen om redelijke maatregelen te treffen om het onderwijs op alternatieve wijze, zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

Onder overmacht wordt naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken waarop de IVA geen invloed heeft verstaan, zoals epidemieën, pandemieën, gezondheidsrisico’s, beperkingen vanuit de overheid, natuurrampen, terrorisme etc.

Onder redelijke maatregelen zoals voornoemd wordt onder meer het geheel of gedeeltelijk online aanbieden van onderwijs verstaan.

4. Uitval of het inhalen van opleidingsactiviteiten wordt tijdig aan de student bekend gemaakt.

5. Indien het in het belang van de opleiding is, behoudt de instelling zich het recht voor andere docenten in te zetten, waarbij ernaar gestreefd wordt dat de kwaliteit en continuïteit van de opleiding gehandhaafd blijft.

6. Alle studenten hebben kennisgenomen van de controle op afwezigheid en de consequenties daarvan (zie ook artikel 9).

7. De student die verlof gekregen heeft, heeft de inspanningsverplichting tot het inhalen van de onderwijsactiviteiten waaraan niet deelgenomen is, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 6 Algemene inspanningsverplichting student

De student is gehouden zich naar beste vermogen in te spannen de opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. In het bijzonder is de student gehouden daadwerkelijk aan de opleidingsactiviteiten deel te nemen. Een en ander ter finale beoordeling van de examencommissie.

 

Artikel 7 Studieadvies; consequenties verbonden aan studieadvies

1. De instelling zal rapporteren over de studievoortgang van de student. Wanneer de resultaten van de student achterblijven, zullen afspraken worden gemaakt over te ondernemen activiteiten door de student en extra begeleiding/ ondersteuning worden aangeboden. De afspraken die hierover worden gemaakt, worden schriftelijk (al dan niet digitaal) vastgelegd.

2. Door de instelling wordt een studieadvies uitgebracht. Het studieadvies wordt gebaseerd op een combinatie van behaalde resultaten en vertoond gedrag. De instelling zal als daar aanleiding toe is de financieel verantwoordelijke informeren over de studievoortgang van de student.

3. Wanneer een verhoogde inzet of inspanningen én extra begeleiding/ ondersteuning niet leidt tot de gewenste resultaten, wordt een bindend negatief studieadvies over het vervolgen van de opleiding uitgebracht. Een bindend negatief studieadvies vormt een beëindigingsgrond voor de onderwijsovereenkomst.

 

Artikel 8 Verplichting afleggen examen(onderdelen)

De student verplicht zich het examen, dan wel de toetsen voor de onderdelen van het examen af te leggen.

 

Artikel 9 Ziekte en Afwezigheid

1. Indien de student, anders dan wegens ziekte, verhinderd is aan een ingeroosterde opleidingsactiviteit deel te nemen, dient hij uiterlijk twee werkdagen voor de desbetreffende opleidingsactiviteit de coördinator, of een door deze daartoe aangewezen persoon, onder opgave van reden(en), te verzoeken verlof te verlenen.

2. Het verlof wordt slechts verleend indien de aanwezigheid van de student, gelet op de opgegeven redenen, in redelijkheid niet van de student kan worden verlangd.

3. Indien de student wegens ziekte verhinderd is opleidingsactiviteiten te volgen, dient hij dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de ziektedag voor 8.30 uur aan de instelling bij het administratie te melden.

4. Als de student vaak of lang ziek is, kan de instelling vragen een schriftelijk bewijs van een arts te overleggen, waarin staat dat de student wegens medische redenen de onderwijsactiviteit niet kan volgen.

 

Artikel 10 Algemene verplichtingen ter zake van gedragingen

1. De student respecteert de grondslag en doelstelling van de instelling zoals verwoord in de IVA Huisregels, welke als bijlage aan deze algemene voorwaarden zijn toegevoegd en hiervan onlosmakelijk deel uitmaken. Deze IVA Huisregels zijn van toepassing zowel op het terrein van de instelling als daarbuiten, derhalve tevens op activiteiten verband houdende met excursies, stages, evenementen en activiteiten verband houdende met de studieverenigingen.

2. Overtreding van deze IVA Huisregels kan leiden tot schorsing of verwijdering van de opleiding, zoals omschreven in de in artikel 14 van deze algemene voorwaarden opgenomen schorsing/verwijderingsprocedure student.

3. IVA is gerechtigd de IVA Huisregels van tijd tot tijd te herzien. De nieuwste versie zal steeds te vinden zijn op IVA.nl/documentatie en zal op Intranet worden gepubliceerd.

4. In geval van strafbare feiten wordt door de directie altijd aangifte gedaan bij de politie.

 

Artikel 11 Toelating tot de opleiding

1. De potentiële student schrijft zich in voor een opleiding door middel van het (online) inschrijfformulier. Na acceptatie van de student door de instelling ontvangt de student de onderwijsovereenkomst en de daarbij behorende algemene voorwaarden.

De inschrijving van de student voor een opleiding bij de instelling is definitief als de student een door de IVA ondertekende onderwijsovereenkomst heeft ontvangen. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een bepaalde opleiding houdt de instelling zich het recht voor de betreffende opleiding te annuleren.

2. Er is een maximum aantal plekken per opleiding. Indien er meer inschrijvingen plaatsvinden dan het aantal beschikbare studieplaatsen, wordt aan eerdere inschrijvingen voorrang verleend boven latere inschrijvingen. Studenten voor wie (nog) geen studieplaats beschikbaar is, kunnen naar keuze op een wachtlijst worden geplaatst of kunnen hun inschrijving beëindigen.

 

Artikel 12 Kosten van de opleiding

1. Voor het volgen van de opleiding is de student inschrijfgeld, collegegeld, boeken- en leermiddelengeld en excursiekosten verschuldigd. Hbo-studenten zijn tevens een vergoeding voor afstuderen en scriptiebegeleiding verschuldigd. Deze kosten staan vermeld op het inschrijfformulier en de website. De instelling behoudt zich het recht voor deze kosten jaarlijks aan te passen. Deze kosten kunnen voor de studenten die reeds aan de IVA studeren ieder collegejaar tot drie maanden voorafgaand aan het collegejaar worden aangepast door de instelling, met name als gevolg van inflatie.

Ter zake van hbo-herkansingen van een vak, module of project, waarover in de afstudeerhandleiding verschillende herkansingsmogelijkheden zijn opgenomen, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

2. De verschuldigde kosten zoals opgesomd onder lid 1 dienen uiterlijk bij aanvang van een periode te zijn voldaan. Een jaar kent vier periodes. Het inschrijfgeld moet uiterlijk 14 (veertien) dagen na ontvangst van de onderwijsovereenkomst zijn voldaan.

3. Het betaalde inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd bij annulering van de opleiding.

4. De student accepteert dat bij nalatigheid van betaling van de verschuldigde kosten zoals opgesomd onder lid 1 hem de toegang tot de opleiding kan worden geweigerd en dat alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de student verschuldigd zijn. Ook in geval van betaling door derden blijft de student of de wettelijke vertegenwoordiger van de student de financieel verantwoordelijke.

5. Daarnaast zijn er opleidingsactiviteiten waar de student zich op vrijwillige basis voor kan inschrijven, hoewel de instelling het belangrijk vindt dat iedereen deelneemt. Het kan hier betreffen: eendaagse excursies en/of meerdaagse excursies. Studenten die aan deze activiteiten deelnemen, verplichten zich deze kosten apart te betalen.

6. Studenten kunnen zich inschrijven voor activiteiten die geheel buiten het opleidings-
programma om plaatsvinden. Hiervoor moet eveneens apart worden betaald.

7. De instelling behoudt alle (intellectuele) eigendomsrechten voor met betrekking tot de verstrekte les- en trainingsmaterialen. Op geen enkele wijze mag iets daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in computerbestanden, openbaar worden gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld zonder schriftelijke toestemming van de instelling vooraf.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid instelling

1. De instelling is niet aansprakelijk voor schade die de student lijdt indien hij wordt geschorst, noch gedurende de procedure tot verwijdering, noch indien de student definitief van de instelling wordt verwijderd. De student heeft dan geen recht op terugbetaling van door hem reeds betaalde kosten van de lopende termijn.

2. In geval van een faillissement van de IVA, zal de instelling als lid van de Nederlandse Raad voor Training en Onderwijs (NRTO) contact opnemen met onze collega opleiders om een passende opleiding voor onze studenten te realiseren.

3. De instelling is niet aansprakelijk voor het niet vinden of het door de student niet accepteren van een passende stageplaats en/of afstudeerstage (al dan niet aangedragen door de instelling) noch voor het niet worden aangenomen van de student voor de desbetreffende stageplaats en/of afstudeerstage. De procedures rondom stages zijn opgenomen in de Stage en Scriptie Gids en eveneens te raadplegen in de digitale leeromgeving van de instelling. De instelling wordt geen partij bij een eventuele overeenkomst met een partij die een stageplaats en/of afstudeerstage aanbiedt en is niet aansprakelijk voor eventuele door deze partij aangebrachte wijzigingen in het desbetreffende onderdeel, noch voor eventuele niet nagekomen verplichtingen van en door deze partij jegens de student.

 

Artikel 14 schorsings-/verwijderingsprocedure student

1. Verwijdering student uit opleidingsactiviteit
Een personeelslid van de instelling kan onder verantwoordelijkheid van de directeur een student die zich binnen de instelling schuldig maakt aan zaken/gedragingen zoals in de IVA Huisregels omschreven uit de onderwijsactiviteit verwijderen, hetgeen uiteindelijk kan leiden tot verwijdering van de student van de instelling.

2. Time-out/schorsing
2.1 Als ordemaatregel kan de directeur bij dringende reden een student een time-out aanzeggen of gedurende een redelijke periode schorsen.
2.2 Bij time-out wordt de student de toegang tot de instelling voor minimaal de rest van de dag ontzegd.
2.3 Een schorsing kan eenmaal met een redelijke termijn worden verlengd, indien daartoe aanleiding bestaat.
2.4 Het besluit tot schorsing wordt mondeling en/of per email aan de student meegedeeld onder vermelding van de reden(en).
2.5 Schorsing is tevens mogelijk voor de duur van de procedure tot verwijdering van een student van de instelling.
2.6 Gedurende de schorsing wordt de student de toegang tot de instelling ontzegd.

3. Verwijdering student van de instelling
De student kan door de directie worden verwijderd, indien hij:
a. met regelmaat de voorschriften van de instelling overtreedt, nadat de student reeds schriftelijk is gewaarschuwd en is gewezen op de mogelijke consequenties van zijn handelen of nalaten;
a. zich schuldig heeft gemaakt aan gedrag in strijd met de IVA Huisregels.

4. Procedure verwijdering student
4.1 Het voornemen tot definitieve verwijdering wordt de student en/of – indien hij minderjarig is – zijn wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk meegedeeld, met opgave van redenen.
4.2 De student wordt in de gelegenheid gesteld binnen 10 (tien) werkdagen na dagtekening van het voornemen tot definitieve verwijdering zijn reactie daarop mondeling dan wel schriftelijk aan de directeur kenbaar te maken.
4.3 Na kennis te hebben genomen van de reactie van de student op het voornemen tot definitieve verwijdering, maakt de directie gemotiveerd haar definitieve beslissing over de voorgenomen verwijdering kenbaar.

 

Artikel 15 Duur en beëindiging overeenkomst

1. De onderliggende overeenkomst treedt na ondertekening in werking en wordt in principe aangegaan voor de duur van de opleiding zoals vermeld op de onderwijsovereenkomst.

2. Deze overeenkomst en daarmee de inschrijving van de student eindigt:
a) door het verstrijken van de termijn waarop deze overeenkomst van toepassing is;
b) in geval de student de opleiding met een diploma heeft afgerond;
c) indien de student de instelling binnen de termijn waarop deze overeenkomst betrekking heeft, heeft verlaten;
d) met wederzijds goedvinden van de student en de instelling, of in het geval van minderjarigheid de wettelijke vertegenwoordiger, nadat dit door beide partijen schriftelijk is bevestigd;
e) door definitieve verwijdering van de student van de instelling als bedoeld in de in artikel 14 lid 3 en 4 vermelde schorsings/verwijderingsprocedure student;
f) door het overlijden van de student;
g) in het geval de student een negatief bindend studieadvies ontvangt van de instelling;
h) in het geval de instelling door aantoonbare overmacht niet langer in staat is de opleiding aan te bieden, waarbij de instelling zich inspant om het voor de student mogelijk te maken op een andere wijze de opleiding af te maken.

 

Artikel 16 Tussentijdse beëindiging

1. Uitsluitend een schriftelijke opzegging door de student wordt geaccepteerd.

2. Indien de student of de wettelijke vertegenwoordiger van de student binnen 6 (zes) weken voor aanvang van een opleiding bij de instelling wenst terug te komen op de inschrijving van de student voor de betreffende opleiding, is de student of de wettelijke vertegenwoordiger van de student 10% van de cursuskosten over 1 (één) collegejaar (zijnde: annuleringskosten) verschuldigd aan de instelling.

3. Bij tussentijdse beëindiging van de onderwijsovereenkomst door de student vindt geen restitutie plaats van collegegeld van verstreken en lopende termijnen. De verplichtingen ten aanzien van het voldoen van openstaande facturen (waaronder ook boekenfacturen) vervallen niet. De betalingen die de student of de wettelijke vertegenwoordiger van de student al aan de instelling heeft voldaan voor overige termijnen, zullen door de instelling worden terugbetaald aan de student of de wettelijke vertegenwoordiger van de student.

 

Artikel 17 Nieuwe overeenkomst

Herstart van de opleiding is, met uitzondering van de situatie zoals vermeld in artikel 14 lid 3 sub b (student heeft zich schuldig gemaakt aan gedrag in strijd met de IVA Huisregels), slechts mogelijk na toestemming van de examencommissie dan wel de directie. Herstart volgt in dat geval altijd minimaal 1 volledig studiejaar na stopzetting van de huidige onderwijsovereenkomst.

 

Artikel 18 Slotbepaling

1. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist de directie en/of examencommissie na de student gehoord te hebben.

2. Indien een student meent dat deze overeenkomst onjuist of onzorgvuldig wordt toegepast, kan de student het geschil voorleggen aan het bestuur, echter pas nadat gezamenlijk met de directie is getracht tot een oplossing te komen.

3. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Tenslotte verklaren de student en in voorkomend geval zijn wettelijke vertegenwoordiger dat hij de documenten waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen en/of die als bijvoegsel aan de overeenkomst zijn toegevoegd heeft ontvangen en/of daarvan heeft kennisgenomen.

 

Artikel 19 Aanvullende bepalingen Mbo-opleidingen

A. Leer- en loopbaanbegeleiding

IVA draagt zorg voor leer- en loopbaanbegeleiding. Elke student wordt tijdens zijn studievoortgang bijgestaan door een mentor en coördinator. In het tweede of derde jaar volgt een uitnodiging voor een gesprek over het vervolg na diplomering.

Keuzedelen maken onlosmakelijk onderdeel uit van de opleiding op basis van de herziene kwalificatiedossiers. Het volgen van keuzedelen en afsluiten met een examen is een verplicht onderdeel. De student kiest bij aanvang of gedurende de opleiding keuzedelen. Wanneer een student een keuze maakt om een keuzedeel te gaan volgen, wordt dit vermeld in de onderwijsovereenkomst.

B. Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming vormt een onderdeel van de opleiding. Afspraken over de beroepspraktijkvorming worden neergelegd in een aparte praktijkovereenkomst tussen de instelling, de student en het bedrijf dat of de organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt. Ondanks ondersteuning van de IVA is de student zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats/leerbedrijf.

C. Aanbieding examen(onderdelen)

De instelling zal het examen, dan wel de toetsen voor de onderdelen van het examen, behorende bij het in het kader van deze overeenkomst afgesproken examenonderdelen aanbieden.

 

Bekijk onze open dagen
De volgende open dag is over 8 dagen