Privacy-statement IVA-Driebergen

link naar Google: Privacy en voorwaarden

IVA-Driebergen gaat zorgvuldig met uw gegevens om

Op IVA Business School leer je kennis en vaardigheden die je in elke branche kunt gebruiken. Marketing, sales, management, finance, technologie, communicatie. De competenties die je leert zijn getoetst en verfijnd in de uiterst competitieve en dynamische automotive en nautische sectoren.

Voor het bereiken van haar doelen en het bieden van service aan studiekiezers, studenten en hun ouders, alumni, bedrijven en andere geïnteresseerden verwerkt IVA-Driebergen op een aantal manieren persoonsgegevens, onder andere via deze website.

Hieronder vindt u informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken en waarom we dat doen. Ook kunt u lezen met wie u contact op kunt nemen bij vragen, waar u een klacht kunt indienen en welke rechten u heeft met betrekking tot de gegevens die IVA-Driebergen over u verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens via de www.iva.nl

We garanderen u in zijn algemeenheid dat we persoonsgegevens die we via deze website verkrijgen:

  • Zorgvuldig beheren en beveiligen;
  • niet langer of uitgebreider verwerken dan noodzakelijk;
  • nooit of te nimmer zullen verkopen.

Websitebezoek

Als u de website van IVA-Driebergen bezoekt dan plaatst de website cookies. Welke dat zijn en hoe deze informatie wordt gebruikt kunt u lezen in ons [cookiestatement].

Gebruik zoekfunctie

Wij analyseren het gebruik van de zoekfunctie van onze website. Hiervoor maken we gebruik van cookies. Welke dat zijn en hoe deze informatie wordt gebruikt kunt u lezen in ons [cookiestatement].

Formulieren

Wij gebruiken een aantal formulieren op onze website. De gegevens die u invult via deze formulieren gebruiken we om met u in contact te komen en uw verzoek gericht af te handelen. We vragen u daarvoor onder andere naar:

Gegeven Doel
Aanhef Contactopname;
Naam Contactopname;
Adres en/of Woonplaats Toezenden informatie / Contactopname;
Telefoonnummer Contactopname;
Mailadres Toezenden informatie / contactopname / marketing / nieuwsbrief (indien toestemming);
Vooropleiding Beoordelen match student en opleiding, eventueel geven van advies;
Examenjaar Beoordelen verwachte instroomjaar, aanpassen informatievoorziening hierop;
Opleidingsinteresse Gericht informeren over opleidingen die bij interesse passen;
Nieuwsbrief ja/nee Toezenden nieuwsbrief;
Leeftijd minimaal 16 jaar Uitsluiten dat aan ouders/gezaghebbers toestemming moet worden gevraagd;
Bericht Afhandelen vraag, opmerking, klacht.
Algemeen We gebruiken bovenstaande gegevens ook voor analyses met betrekking tot het succes van onze informatiebijeenkomsten of brochures.

 

De uitkomsten van de analyses zijn niet tot individuen herleidbaar en worden door ons apart van bovenstaande gegevens opgeslagen.

 

Deze gegevens worden gedurende de onderstaande termijnen bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Medium Bewaartermijn en toelichting
Aanmelding informatiebijeenkomst (open avond of andere bijeenkomst) Tot 3 jaar na het jaar van de aanmelding. Wij gebruiken gegevens over bezochte informatiebijeenkomsten om onze service aan deze specifieke student in een later stadium te verbeteren. Bijvoorbeeld als de betreffende student een jaar later nogmaals een informatiebijeenkomst bezoekt.
Aanvraag brochure Tot 3 jaar na het jaar van de aanvraag. Wij gebruiken deze gegevens ter verbetering van onze service. Bijvoorbeeld door proactief contact op te nemen.
Contactformulier Tot 3 jaar na het jaar van ontvangst. We gebruiken deze gegevens ter verbetering van onze service. Bijvoorbeeld door na te gaan of de vraag of klacht volledig en tot tevredenheid is opgelost.
Nieuwsbrief Tot 1 jaar na het jaar van afmelding. We bewaren deze gegevens tot 1 jaar na de afmelding ten behoeve van de opvolging van vragen, opmerkingen of klachten

 

U figureert op onze website (in woord of beeld)

Wij maken foto’s van evenementen, belangrijke gebeurtenissen en gewone onderwijssituaties. Een deel daarvan plaatsen wij op onze website. Het kan dus zijn dat uw afbeelding op onze website wordt opgenomen.

Als de IVA afbeeldingen wil gebruiken waarop personen prominent afgebeeld staan, dan wordt vooraf toestemming gevraagd.

Uiteraard plaatsen wij geen afbeeldingen waarop personen onfortuinlijk staan afgebeeld. Toch kan het zijn dat u bezwaar heeft tegen een door ons gebruikte afbeelding. Samen bekijken we dan of er reden is om de afbeelding van de website te verwijderen.

Als u redenen heeft om helemaal niet op de website afgebeeld te willen worden, dan kunt u hierover contact opnemen met de afdeling Marketing van de IVA.

 

U figureert op onze social media kanalen (in woord of beeld)

Wij maken foto’s van evenementen, belangrijke gebeurtenissen en gewone onderwijssituaties. Een deel daarvan plaatsen wij op onze social media kanalen. Het kan dus zijn dat uw afbeelding op onze social media kanalen wordt opgenomen.

Als de IVA afbeeldingen wil gebruiken waarop personen prominent afgebeeld staan, dan wordt vooraf toestemming gevraagd.

Uiteraard plaatsen wij geen afbeeldingen waarop personen onfortuinlijk staan afgebeeld. Toch kan het zijn dat u bezwaar heeft tegen een door ons gebruikte afbeelding. Samen bekijken we dan of er reden is om de afbeelding van het betreffende social mediakanaal te verwijderen.

Als u redenen heeft om helemaal niet op de social media kanalen van de IVA afgebeeld te willen worden, dan kunt u hierover contact opnemen met de afdeling Marketing van de IVA.


U schrijft zich in voor onze nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief dan gebruiken we de door u ingevoerde gegevens ten behoeve van het verzenden van de nieuwsbrief en de opvolging van vragen, opmerkingen of klachten hierover.

Ook gebruiken we de gegevens om het succes van onze nieuwsbrief te meten. Bijvoorbeeld door te bekijken of de nieuwsbrief wordt geopend en of op de links in de nieuwsbrief wordt geklikt.

Wij bewaren de gegevens tot 1 jaar na de afmelding ten behoeve van de opvolging van vragen, opmerkingen of klachten.

Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de link die onderaan iedere nieuwsbrief is geplaatst. Indien u technische problemen ervaart met deze wijze van afmelding dan kunt u zich per e-mail wenden tot IVA-Driebergen (zie ”gegevens IVA-Driebergen”)


U stuurt ons een e-mail

Als u, als bezoeker van de website, ons een e-mail stuurt (bijvoorbeeld naar aanleiding van een bezoek aan de website) dan bewaren wij deze gegevens gedurende een periode van 2 jaar na afhandeling van uw e-mail. Dit doen wij meden met het oog op de service die wij kunnen verlenen als na afhandeling van uw e-mail blijkt dat verdere actie van onze kant nodig of geboden is.

De hierboven genoemde bewaartermijn geldt niet als u een e-mail stuurt met het oog op de opleiding die u bij IVA-Driebergen volgt of heeft gevolgd, een zakelijke relatie die u met IVA-Driebergen heeft of heeft gehad dan wel een arbeidsovereenkomst (of soortgelijk) die u met IVA-Driebergen heeft of heeft gehad.

Derden

Wij maken gebruik van derden bij het in de lucht houden en het analyseren van gegevens c.q. gegevensverkeer via deze website. Deze partijen zijn ‘verwerkers’. Verwerkers verwerken de gegevens alleen op instructie van IVA-Driebergen. Met alle verwerkers die we inschakelen maken we afspraken over de verwerking van persoonsgegevens.

Informatie ten aanzien van het gebruik van cookies op onze website, kunt u vinden in ons [cookiestatement].

Uw rechten

Onder de AVG heeft u een aantal rechten. Zo kunt u:

– ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken;

– ons vragen om te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens of om minder gegevens van u te verwerken;

– ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren als deze niet correct zijn;

– bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;

– ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;

 

U kunt daarvoor contact met ons opnemen middels een e-mail aan de afdeling Marketing van de IVA via voorlichting@iva.nl. Vermeld bij uw verzoek altijd het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Houdt u er rekening mee dat we uw identiteit dienen te verifiëren voordat we over kunnen gaan tot het honoreren van uw verzoek. Wettelijke of door IVA-Driebergen bepaalde bewaartermijnen of een gerechtvaardigd belang van IVA-Driebergen kunnen in de weg staan aan de uitvoering van uw verzoek.

Ook wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, komen we graag met u in contact.

 

Een klacht indienen

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u deze klacht bij ons indienen via de afdeling Marketing van de IVA via voorlichting@iva.nl. Wij treden graag met u in overleg om te kijken hoe we u kunnen helpen. Vermeldt bij uw klacht altijd het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Als u klacht niet tot een voor u bevredigende uitkomst leidt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe u dat precies moet doen kunt u lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Vanuit deze pagina kunt u ook doorlinken naar het digitale klachtformulier.

Let op: de Autoriteit Persoonsgegevens neemt alleen klachten in behandeling die eerst bij de organisatie (in dit geval IVA-Driebergen) zijn ingediend.

Gegevens IVA-Driebergen

IVA-Driebergen is de verantwoordelijke organisatie voor de in dit privacystatement genoemde  verwerkingen. De contactgegevens van IVA-Driebergen zijn:

IVA Driebergen

Hogesteeg 2a

3972 JT Driebergen

info@iva.nl

tel: +31 (0) 34 35 12 780

Klachten of vragen met betrekking tot privacy kunt u indienen via de afdeling Marketing van de IVA via voorlichting@iva.nl.

 

In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij niet garanderen dat een elektronisch bericht of verzoek (via de mail of een contactformulier) ons bereikt. Mocht u geen reactie van IVA-Driebergen krijgen op een elektronisch bericht of verzoek dan verzoeken wij u ons nogmaals per (gewone) post.

 

Disclaimer website

IVA Driebergen heeft de inhoud van zijn website met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

Ondanks dat kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig, verouderd of niet meer juist is. Aan de gepubliceerde informatie kunnen geen rechten ontleend worden. IVA Driebergen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website en de daarop gepubliceerde informatie. Dit geldt eveneens voor de eventuele websites waarnaar verwezen wordt.

IVA Driebergen kan de gepubliceerde informatie op elk moment zonder aankondiging wijzigen. Het verdient de aanbeveling om periodiek na te gaan of de gepubliceerde informatie op deze website is gewijzigd.

Niets van deze website mag door derden openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande expliciete toestemming van IVA Driebergen.

Cookies

In onderstaand overzicht vindt u onze belangrijkste cookies. Voor het gehele overzicht verwijzen wij u naar ons cookiestatement.

Hieronder laten we u weten welke cookies op www.iva.nl worden gebruikt en waarom.

Wat doen cookies?

Een cookie is een klein stukje informatie dat tijdens uw bezoek aan een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies blijven gedurende een bepaalde tijd op een computer worden opgeslagen. Nadat de opslagtermijn is verstreken, verwijder de browser de cookie automatisch. Zolang de cookies geldig zijn kunnen ze, ook bij een volgend bezoek, worden uitgelezen door de website die de cookie heeft geplaatst.

Een cookie kan geen virussen verspreiden of uw computer beschadigen.

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op de volgende pagina’s:

Consumentenbond: Wat zijn cookies?

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Consumentenbond: Tracking cookies blokkeren met adblocker https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-is-een-adblocker

Cookiewet en toestemming

De cookiewet is bedoeld om de privacy van bezoekers van websites te beschermen. Op basis van die wet moet voor het plaatsen van een aantal cookies (met meer dan geringe impact op de privacy) vooraf toestemming worden gevraagd. Voor cookies met een geringe impact op de privacy hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Cookies op www.iva.nl

Hieronder is een overzicht opgenomen van de cookies die worden gebruikt op www.iva.nl.

Noodzakelijke cookies Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website.

Cookie Functie Termijn
Microsoft Correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd Sessie
Google Tag Manager Wordt gebruikt om diverse analytische, functionele en marketing tags en pixels op de website in te kunnen laden. 2 jaar

 

Analytische cookies Analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers www.iva.nl gebruiken. De inzichten die we hiermee verkrijgen worden gebruikt om de (werking van de) website te verbeteren. Hiervoor gebruiken we de volgende diensten:

 

Cookie Functie Termijn
     
Google Analytics Bijhouden websitegebruik t.b.v. kwaliteitsverbetering 2 jaar
Hotjar Het meten van het  gebruik van de website, zoals scroll- en klikgedrag, ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid 1 jaar
Hubspot Hubspot wordt gebruikt voor het instellen van webformulieren, pop-ups en het meten hiervan. 1 jaar

 

Korte toelichting op Google Analytics

Met Google Analytics houden we bij hoe de website wordt gebruikt, zodat we de kwaliteit van de website kunnen verbeteren. Google Analytics gebruikt hierbij cookies. Deze vervallen na 2 jaar.

Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven. Hierdoor is vooraf geen toestemming nodig voor het gebruik. Hieruit worden rapportages verkregen over de kwaliteit en effectiviteit van de website.

Er worden alleen uitgebreidere statistische gegevens gemeten na toestemming. Deze gegevens worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van de website bezoekers, het gebruik van de website en voor remarketing doeleinden.

Bij de inrichting van Google Analytics zijn de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen: Google Analytics verwerkt uw IP-adres alleen geanonimiseerd; de optie “gegevens delen” is uitgezet; tussen IVA-Driebergen en Google is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Indien u niet wilt dat via Google Analytics gegevens worden verzameld dan kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden via de Google site en installeren.

Social media cookies

Op onze pagina kunt u social media video’s, foto’s en andere bijdragen vinden. Pas als hierop wordt geklikt, worden er cookies geplaatst door deze partijen. Voor de meest privacyvriendelijke instelling van deze cookies verwijzen we u naar de websites van de betreffende partijen.

Cookie Functie Termijn
YouTube Bewaart de voorkeuren van de Youtube videospeler Sessie
Vimeo Bewaart de voorkeuren van de Vimeo videospeler Sessie

Marketing cookies:

Ook worden een aantal marketing cookies geplaatst. Via deze cookies bieden we op maat gemaakte content en advertenties aan.

Cookie Functie Termijn
Facebook Gebruikt om het effect van campagnes te meten, te optimaliseren en gepersonaliseerde advertenties te tonen op en buiten Facebook. 2 maanden
Bing Ads Gebruikt om het effect van campagnes te meten, te optimaliseren en gepersonaliseerde advertenties te tonen op en buiten Bing. 1 jaar
Google Ads Gebruikt om het effect van campagnes te meten, te optimaliseren en gepersonaliseerde advertenties te tonen op en buiten Google. 2 jaar
LinkedIn Gebruikt om het effect van campagnes te meten, te optimaliseren en gepersonaliseerde advertenties te tonen op en buiten LinkedIn. 1 jaar
SnapChat Gebruikt om het effect van campagnes te meten, te optimaliseren en gepersonaliseerde advertenties te tonen op en buiten SnapChat. 1 jaar

 

Beheer van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. Ook kunt u  instellen onder welke voorwaarden nieuwe cookies geplaatst mogen worden.

Wijzigingen

Deze cookiestatement is aangepast op 13-01-2021.

Bekijk onze open dagen
De volgende open dag is over 9 dagen